Na Kontaktoni     
 
Mirësevini
 
Do të lexoni informacion për:
Seancat më të fundit Çështjet më të fundit  Prezencat  Fjalimet  Votimi i Grupit  Kërko
Lista e Deputeteve CV-të Premtimet Prezenca Fjalimet Votimet
Lista e Grupeve Lista e Deputetëve Prezenca Fjalimet Votimet Mbledhjet e Grupit
Lista e Komisioneve Anëtarët e Komisioneve Mbledhjet e secilit Komision
Të dhëna mbi Zgjedhjet e Përgjithshme 2005
 
 
Grupet Parlamentare:
Shenim: Perdorni butonat e meposhtem per te pare informacionin rreth grupit

Lista e Deputetëve Prezenca
Fjalimet Votimet Mbledhjet e Grupit
 
Ceshtja
Prezent ?
Vota
Po
Pro
Po
Pro
Po
Pro
Po
Pro
Po
Pro
Po
Pro
Po
Pro
Po
Abstenim
Po
Pro
Po
Pro
Po
Pro
Po
Pro
Po
Pro
Po
Pro
Po
Pro
Po
Pro
Po
Pro
Po
Pro
Po
Pro
Po
Pro
Po
Pro
Po
Pro
Po
Pro
Po
Pro
Po
Pro
Po
Pro
Po
Pro
Po
Pro
Po
Pro
Po
Pro
Po
Pro
Po
Pro
Po
Pro
Po
Pro
Po
Pro
Po
Pro
Po
Abstenim
Jo
Mungon
Po
Pro
Po
Pro
Po
Pro
Po
Pro
Po
Pro
Po
Pro
Po
Pro
Po
Pro
Po
Pro
Po
Pro
Po
Pro
Po
Pro
Po
Abstenim
Jo
Pro
Jo
Pro
Jo
Pro
Jo
Pro
Jo
Mungon
Jo
Mungon
Jo
Mungon
Jo
Mungon
Jo
Mungon
Jo
Mungon
Jo
Mungon
Jo
Mungon
Jo
Mungon
Jo
Mungon
Jo
Mungon
Jo
Mungon
Jo
Mungon
Jo
Mungon
Jo
Mungon
Jo
Mungon
Jo
Mungon
Po
Pro
Po
Pro
Po
Kunder
Po
Pro
Po
Nuk Dihet
Po
Nuk Dihet
Po
Nuk Dihet
Jo
Mungon
Jo
Mungon
Jo
Mungon
Jo
Mungon
Jo
Mungon
Jo
Mungon
Jo
Mungon
Jo
Mungon
Jo
Mungon
Jo
Mungon
Jo
Mungon
Jo
Mungon
Jo
Mungon
Jo
Mungon
Jo
Mungon
Jo
Mungon
Jo
Mungon
Jo
Mungon
Po
Pro
Po
Pro
Po
Mungon
Po
Kunder
Po
Nuk Dihet
Po
Pro
Po
Pro
Po
Nuk Dihet
Po
Nuk Dihet
Po
Nuk Dihet
Po
Nuk Dihet
Po
Nuk Dihet
Po
Nuk Dihet
Po
Nuk Dihet
Po
Nuk Dihet
Jo
Mungon
Jo
Mungon
Jo
Mungon
Jo
Mungon
Jo
Mungon
Jo
Mungon
Jo
Mungon
Jo
Mungon
Jo
Mungon
Jo
Mungon
Jo
Mungon
Jo
Mungon
Jo
Mungon
Jo
Mungon
Po
Pro
Po
Pro
Po
Pro
Po
Pro
Jo
Pro
Po
Pro
Po
Nuk Dihet
Po
Nuk Dihet
Po
Nuk Dihet
Po
Nuk Dihet
Nuk Dihet
Pro
Nuk Dihet
Pro
Nuk Dihet
Pro
Nuk Dihet
Pro
Po
Pro
Po
Pro
Po
Pro
Po
Kunder
Po
Kunder
Po
Kunder
Po
Pro
Po
Abstenim
Po
Abstenim
Po
Abstenim
Po
Nuk Dihet
Po
Pro
Po
Pro
Po
Pro
Po
Pro
Po
Kunder
Po
Pro
Po
Pro
Jo
Mungon
Jo
Mungon
Jo
Mungon
Jo
Mungon
Jo
Mungon
Po
Pro
Po
Pro
Po
Pro
Po
Kunder
Po
Abstenim
Po
Kunder
Po
Pro
Po
Nuk Dihet
Po
Pro
Po
Nuk Dihet
Po
Pro
Po
Pro
Jo
Mungon
Jo
Mungon
Jo
Mungon
Po
Mungon
Po
Mungon
Po
Nuk Dihet
Po
Pro
Po
Pro
Po
Abstenim
Po
Pro
Po
Abstenim
Po
Abstenim
Po
Nuk Dihet
Po
Abstenim
Po
Pro
Jo
Pro
Jo
Pro
Po
Nuk Dihet
Jo
Pro
Po
Nuk Dihet
Po
Nuk Dihet
Po
Nuk Dihet
Po
Nuk Dihet
Po
Pro
Po
Kunder
Po
Nuk Dihet
Po
Abstenim
Po
Nuk Dihet
Po
Nuk Dihet
Po
Nuk Dihet
Po
Nuk Dihet
Po
Nuk Dihet
Po
Nuk Dihet
Po
Kunder
Po
Pro
Po
Pro
Po
Pro
Po
Pro
Po
Kunder
Po
Pro
Po
Pro
Po
Kunder
Po
Pro
Po
Pro
Po
Pro
Po
Pro
Po
Pro
Po
Kunder
Po
Pro
Po
Abstenim
Po
Pro
Po
Abstenim
Po
Pro
Po
Pro
Po
Pro
Po
Pro
Po
Kunder
Po
Nuk Dihet
Po
Pro
Po
Nuk Dihet
Po
Nuk Dihet
Po
Nuk Dihet
Po
Nuk Dihet
Po
Pro
Po
Pro
Po
Abstenim
Po
Kunder
Po
Pro
Po
Pro
Po
Pro
Po
Pro
Po
Pro
Po
Kunder
Po
Kunder
Po
Pro
Po
Kunder
Po
Kunder
Po
Pro
Po
Pro
Po
Pro
Po
Pro
Po
Kunder
Po
Kunder
Po
Kunder
Po
Kunder
Po
Kunder
Po
Kunder
Po
Pro
Po
Pro
Po
Abstenim
Po
Abstenim
Po
Pro
Po
Pro
Po
Pro
Po
Pro
Po
Pro
Po
Pro
Po
Pro
Po
Abstenim
Po
Pro
Po
Nuk Dihet
Po
Pro
Po
Mungon
Po
Pro
Po
Pro
Po
Pro
Po
Pro
Po
Pro
Po
Pro
Po
Pro
Po
Abstenim
Po
Pro
Po
Mungon
Po
Nuk Dihet
Po
Mungon
Po
Pro
Po
Pro
Po
Mungon
Po
Abstenim
Po
Pro
Po
Mungon
Po
Pro
Po
Pro
Po
Mungon
Po
Pro
Po
Pro
Po
Pro
Po
Mungon
Po
Pro
Po
Pro
Po
Kunder
Po
Pro
Po
Pro
Po
Nuk Dihet
Po
Pro
Po
Pro
Po
Pro
Po
Pro
Po
Pro
Po
Pro
Po
Pro
Po
Pro
Po
Pro
Po
Pro
Po
Pro
Po
Pro
Po
Nuk Dihet
Po
Pro
Po
Pro
Po
Pro
Po
Pro
Po
Pro
Po
Pro
Po
Pro
Po
Pro
Po
Pro
Po
Pro
Po
Pro
Po
Pro
Po
Pro
Po
Pro
Po
Pro
Po
Pro
Po
Abstenim
Po
Kunder
Po
Kunder
Po
Pro
Po
Abstenim
Po
Pro
Po
Abstenim
Po
Abstenim
Po
Pro
Po
Pro
Po
Abstenim
Po
Pro
Po
Pro
Po
Pro
Po
Pro
Po
Kunder
Po
Pro
Po
Pro
Po
Abstenim
Po
Pro
Po
Pro
Po
Kunder
Po
Pro
Po
Pro
Po
Pro
Po
Pro
Po
Pro
Po
Nuk Dihet
Po
Pro
Po
Pro
Po
Pro
Po
Pro
Po
Pro
Po
Pro
Po
Pro
Po
Pro
Po
Kunder
Po
Pro
Po
Pro
Po
Pro
Po
Pro
Po
Pro
Po
Pro
Po
Pro
Po
Pro
Po
Pro
Po
Pro
Po
Pro
Po
Pro
Po
Pro
Po
Pro
Po
Pro
Po
Pro
Po
Abstenim
Po
Kunder
Po
Abstenim
Po
Pro
Po
Pro
Po
Pro
Po
Pro
Po
Nuk Dihet
Po
Pro
Po
Nuk Dihet
Po
Pro
Po
Pro
Po
Pro
Po
Pro
Po
Pro
Po
Kunder
Po
Abstenim
Po
Kunder
Po
Kunder
Po
Pro
Po
Pro
Po
Kunder
Po
Abstenim
Po
Pro
Po
Pro
Po
Pro
Po
Pro
Po
Pro
Po
Abstenim
Po
Pro
Po
Pro
Po
Pro
Po
Pro
Po
Pro
Po
Pro
Po
Pro
Po
Pro
Po
Pro
Po
Pro
Po
Pro
Po
Pro
Po
Kunder
Po
Kunder
Po
Pro
Po
Pro
Po
Pro
Po
Kunder
Po
Kunder
Po
Pro
Po
Pro
Po
Pro
Po
Pro
Po
Pro
Po
Pro
Po
Pro
Po
Pro
Po
Pro
Po
Pro
Po
Pro
Po
Pro
Po
Pro
Po
Abstenim
Çfarë është unevotoj.com?
UneVotoj.com është një bazë të dhënash që mbulon aktivitetin e Kuvendit te Shqipërisë.

 
Çështje që përfshijnë edhe Ty
Lexo ndër debatet parlamentare cështje me interesa të veçanta për Ty.
 
Testo deputetin tënd
Lexo se si po i mban premtimet e dhëna dhe sa prezent është deputeti Yt në Parlament.
 
Posto Koment
bardhyli: jam kosovar, skam te drejte vote  
+ Të gjitha komentet
 
Raport
Raport 6-mujor mbi veprimtarinë e grupeve parlamentare:
  Shkarko raportin e sesionit
Shtator 2006 - Janar 2007
  Dërgoje me Email   Printoje këtë faqe
  Sponsor