Na Kontaktoni     
 
Mirësevini
 
Do të lexoni informacion për:
Seancat më të fundit Çështjet më të fundit  Prezencat  Fjalimet  Votimi i Grupit  Kërko
Lista e Deputeteve CV-të Premtimet Prezenca Fjalimet Votimet
Lista e Grupeve Lista e Deputetëve Prezenca Fjalimet Votimet Mbledhjet e Grupit
Lista e Komisioneve Anëtarët e Komisioneve Mbledhjet e secilit Komision
Të dhëna mbi Zgjedhjet e Përgjithshme 2005
 
 
Seancat Plenare:
Shenim: Zgjidhni nje nga ceshtjet per te aktivizuar menute : Prezencat Fjalimet Votimi i Grupit
Ceshtjet me te fundit:

  P/Ligji "Per legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndertimeve pa leje"     16/02/2006

  Dekret nr. 4730, date 15.12.2005 "Per emerimin e anetarit te Gjykates se Larte" (zotit Fatos Lulo)     13/02/2006

  Dekret nr. 4732, date 15.12.2005 "Per emerimin e anetarit te Gjykates se Larte" (zotit Gani Dizdari)     13/02/2006

  Raport i Komisionit te Sherbimit Civil     13/02/2006

  Miratimi i Projekt-Rezolutes per vleresimin e punes te Komisionit te Sherbimit Civil     13/02/2006

  P/Ligji "Per aderimin e Republikes se Shqiperise ne Marveshjen ndermjet Rep. Austrise, Bullgarise etj. Per mbeshtetjen e bashkpunimit ne fushen e arsimit te larte, ne kuader te programit te shkembimeve e studimeve universitare per Europen Qendrore (CEEPUS     09/02/2006

  P/Ligji "Per disa ndryshime dhe shtesa ne ligjin nr. 9367 date 7.4.2005 "Per parandalimin e konfliktit te interesave ne ushtrimin e funksioneve publike".     09/02/2006

  P/Ligji "Per ratifikimin e konventes ne kuader te Organizates Boterore te Shendetesise "Per kontrollin e Duhanit".     09/02/2006

  P/Ligji "Per disa ndryshime dhe shtesa ne ligjin nr. 8894 date 14.5.2002 "Per Agjencine e Trajtimit te Kredive"     09/02/2006

  P/Ligji "Per disa ndryshime dhe shtesa ne ligjin nr.9228 date 29.04.2004 "Per kontabilitetin dhe pasqyrat financiare"     09/02/2006

  <<    0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51     >>
Çfarë është unevotoj.com?
UneVotoj.com është një bazë të dhënash që mbulon aktivitetin e Kuvendit te Shqipërisë.

 
Çështje që përfshijnë edhe Ty
Lexo ndër debatet parlamentare cështje me interesa të veçanta për Ty.
 
Testo deputetin tënd
Lexo se si po i mban premtimet e dhëna dhe sa prezent është deputeti Yt në Parlament.
 
Posto Koment
bardhyli: jam kosovar, skam te drejte vote  
+ Të gjitha komentet
 
Raport
Raport 6-mujor mbi veprimtarinë e grupeve parlamentare:
  Shkarko raportin e sesionit
Shtator 2006 - Janar 2007
  Dërgoje me Email   Printoje këtë faqe
  Sponsor